Mục lục

I. Lời mở đầu

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán như: Môi giới chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán, … Để thành lập công ty kinh doanh chứng khoán, Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện gì? Các vấn đề mà pháp luật quy định trong lĩnh vực này ra sao, ThinkSmart xin cung cấp thông tin đến với phía khách hàng trong bài viết dưới đây.

II. Giải thích từ ngữ

Chứng khoán: là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

- Chứng khoán phái sinh;

- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Kinh doanh chứng khoán: là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

Các loại hình kinh doanh chứng khoán:

 - Môi giới chứng khoán: là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

- Tự doanh chứng khoán: là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: là việc cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức phát hành.

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.

- Đăng ký chứng khoán: là việc ghi nhận thông tin về tổ chức phát hành, chứng khoán của tổ chức phát hành và người sở hữu chứng khoán.

- Lưu ký chứng khoán: là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.

III. Tư vấn thành lập công ty kinh doanh chứng khoán

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán, mời Quý khách tham khảo những nội dung sau đây.

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

- Điều kiện về vốn thành lập công ty chứng khoán

+ Công ty tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ VNĐ

+ Công ty môi giới chứng khoán: 25 tỷ VNĐ

+ Công ty tự doanh chứng khoán: 50 tỷ VNĐ

+ Công ty  bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ VNĐ

- Điều kiện về người quản lý công ty chứng khoán (Quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư 210/2012/TT-BTC):

+ Là công dân nước Việt Nam có lý lịch trong sạch, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán ít nhất 3 năm

+ Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc các chứng chỉ khác tương đương

+ Điều kiện về hội đồng cổ đông của công ty chứng khoán

+ Công ty chứng khoán phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập

+ Tỷ lệ giữa vốn cổ phần và vốn góp công ty chứng khoán phải đạt tối thiểu 65% vốn điều lệ

+ Thành viên trong công ty phải sở hữu 10 % số vốn cổ phần và vốn góp

+ Công ty chứng khoán tại Việt Nam không được góp vốn chung với các công ty chứng khoán khác tại Việt Nam

+  Công ty bắt buộc phải có tối thiểu 3 thành viên có chứng chỉ hành nghề chứng chứng khoán

- Điều kiện đối với cá nhân góp vốn thành lập công ty chứng khoán

+ Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ khả năng tài chính tham gia góp vốn

+ Cá nhân góp vốn phải có chứng minh đủ nguồn vốn tham gia công ty chứng khoán

- Điều kiện đối với tổ chức góp vốn thành lập công ty chứng khoán

+  Cá nhân đang không thuộc các trường hợp mua bán, sáp nhập, chia tách hay thuộc diện sắp phá sản.

+ Hoạt động kinh doanh trong 2 năm trở lại có sự tăng trưởng

+ Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia góp vốn theo quy định chuyên ngành

+ Tổ chức chỉ được phép sử dụng nguồn vốn góp hợp lệ theo quy định

- Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập công ty chứng khoán

+ Lả tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm hoạt động tối thiểu 2 năm

+ Được tổ chức giám sát nước ngoài xác nhận bằng văn bản

+ Được cơ quan quản lý và giám sát nước ngoài ký đủ điều kiện hợp tác song phương với Việt Nam

+ Các hành vi khác theo quy định 7 Điều 3 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

- Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở;

- Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán. 

- Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn 

- Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, phiếu lý lịch tư pháp và bản thông tin cá nhân.

- Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán.

- Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành đối với ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tài liệu khác chứng minh được phép góp vốn thành lập công ty chứng khoán; 

- Dự thảo Điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán thông qua;

- Phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro.

3. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

  • Soạn thảo hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán
  • Xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán
  • Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động sau khi thành lập doanh nghiệp

4. Thời gian thực hiện

  • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp: 15 - 20 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ
  • Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán : 10 - 15 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ.

IV. Dịch vụ Luật sư tư vấn trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán

1. Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện thành lập công ty kinh doanh chứng khoán, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tư vấn trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán, với các nội dung cụ thể sau đây:

● Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.

● Quý khách chủ động quyết định phương án thành lập công ty kinh doanh chứng khoán.

● Luật sư ThinkSmart xây dựng, soạn thảo đầy đủ hồ sơ, văn bản theo thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật.

● Nhận kết quả sau khi công bố thành lập công ty kinh doanh chứng khoán thành công (hoàn thành mục tiêu của Quý khách).

2. Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

● Gói 1: Luật sư tư vấn: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán

● Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thành lập công ty kinh doanh chứng khoán

● Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Ghi chú: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

3. Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

4. Nguyên tắc hoạt động, cam kết

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

V. Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về trình tự, thủ tục trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh chứng khoán. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.