I. Lời mở đầu

Luật sư Phòng DVPL Kinh doanh – Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn Quý khách về thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

II. Giải thích thuật ngữ

Luật sư chia sẻ và giải thích những thuật ngữ mà Quý khách thường gặp liên quan đến Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên (sau đây gọi tắt là Công ty TNHH HTV).

1. Công ty TNHH Hai thành viên trở lên là gì?

Công ty TNHH HTV là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. 

Công ty TNHH HTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH HTV không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH HTV được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Thành viên Công ty TNHH HTV

- Như đã đề cập ở khái niệm Công ty TNHH HTV, Số lượng thành viên tối thiểu là 02 và đối đa là 50 thành viên.- Về tư cách thành viên: Công ty TNHH HTV là cá nhân, tổ chức có thể có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài. Các cá nhân, tổ chức này phải không thuộc các trường hợp cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

3. Vốn điều lệ của Công ty TNHH HTV

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH HTV khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty;

- Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại;

- Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

4. Trách nhiệm tài sản đối với thành viên Công ty TNHH HTV

- Công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty TNHH HTV. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty trừ trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết.;

- Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

5. Tư cách pháp nhân của Công ty TNHH HTV

Công ty TNHH HTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, công ty TNHH HTV có thể nhân danh chính mình trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh.

6. Huy động vốn

Công ty TNHH HTV không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần  trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Bởi, cổ phần và cổ phiếu là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ phần nhằm huy động vốn.

Huy động vốn đối với Công ty TNHH HTV theo phương thức:

- Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới tuy nhiên không quá 50 thành viên;

- Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;

- Huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức;

- Phát hành trái phiếu.

7. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH HTV

Đối với Công ty TNHH HTV, cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ bao gồm:

- Hội đồng thành viên: HĐTV của Công ty TNHH HTV chính là các thành viên góp vốn

- Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Trường hợp Công ty TNHH HTV có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát;

- Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

III. Những công việc doanh nghiệp cần thực hiện khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Đăng ký kinh doanh

-  Xác định cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu Công ty TNHH HTV

- Đặt tên cho của Công ty TNHH HTV

- Đặt trụ sở của Công ty TNHH HTV

- Xác định mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH HTV

- Xác định giá trị Vốn điều lệ 

- Người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH HTV

- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp là Công ty TNHH HTV (hồ sơ, thời gian, cơ quan)

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là Công ty TNHH HTV (hồ sơ, thời gian, cơ quan)

- Treo biển hiệu doanh nghiệp - Công ty TNHH HTV

- Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH HTV

2. Hồ sơ thuế ban đầu

- Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu của Công ty TNHH HTV (hồ sơ, thời gian, cơ quan)

- Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán của Công ty TNHH HTV

- Mở tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH HTV

- In - đặt in, thông báo - đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử, Hóa đơn giấy của Công ty TNHH HTV

3. Hồ sơ lao động ban đầu

- Lập sổ quản lý lao động

- Khai trình sử dụng lao động lần đầu

- Thông báo ban đầu về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập

- Thành lập công đoàn

- Xây dựng và thông báo thang lương, bảng lương

- Xây dựng bảng phụ cấp lương

- Xây dựng và đăng ký nội quy lao động

- Xây dựng và thông báo định mức lao động

4. Hồ sơ bảo hiểm lần đầu

- Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp lần đầu

5. Tài sản của Công ty Công ty TNHH HTV mới thành lập

- Xác định tài sản có thể là tài sản góp vốn

- Định giá tài sản góp vốn

- Lập chứng từ đối với tài sản góp vốn (Chứng từ góp vốn)

- Tài sản góp vốn là bất động sản (nhà, đất, tài sản gắn liền với đất)

- Tài sản góp vốn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy,...)

- Tài sản góp vốn là phương tiện thủy nội địa

- Tài sản góp vốn là tàu biển

- Thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản góp vốn

6. Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty Công ty TNHH HTV mới thành lập

- Xây dựng Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH HTV

- Xây dựng, lập sổ đăng ký Thành viên

- Xây dựng Nội quy

- Xây dựng Quy chế

- Xây dựng Quy trình

IV. Dịch vụ Luật sư tư vấn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

1. Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tư vấn trình tự thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, với các nội dung cụ thể sau đây:

  • Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
  • Quý khách chủ động quyết định phương án thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.
  • Luật sư ThinkSmart xây dựng, soạn thảo đầy đủ hồ sơ, văn bản theo thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật.
  • Luật sư ThinkSmart đại diện Qúy khách đi nộp hồ sơ, làm việc với các bên thứ ba như: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư, ….
  • Nhận kết quả (hoàn thành mục tiêu của Quý khách).

2. Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

Gói 1: Luật sư tư vấn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Ghi chú: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo quy định pháp luật, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

3. Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên – Luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

4. Nguyên tắc hoạt động, cam kết

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

V. Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên – Luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người (Điều 240 BLHS 2015)

Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, Nhà nước luôn đề cao tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã không có ý thức tự giác, có những hành vi để dịch bệnh diễn ra phức tạp, lây lan nhanh. Điều này có thể khiến họ sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.