VỀ VIỆC CẬP NHẬT, CHIA SẺ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ?


 

Hỏi:

Mặc dù Luật Căn cước công dân đã có những quy định chung về kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn để sớm triển khai việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia trên các lĩnh vực.

Nội dung tư vấn:

Ngày 31/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Trong đó, Điều 7,8,9,10 Nghị định này đã quy định cụ thể về việc kết nối, chia sẻ thông tin; các hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẩm quyền khai thác và thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở quốc gia để đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, đầu năm 2022, Bộ Công An cũng đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, các văn bản hướng dẫn chung về việc kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có tương đối đầy đủ. Bộ Công an đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ, đồng thời, thường xuyên rà soát, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn việc cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên từng lĩnh vực cụ thể.

Hoàng Long – Công ty luật ThinkSmart

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *