Mục lục

Hiện nay, doanh nghiệp mới thành lập cần cung cấp các thông tin đăng ký thuế ban đầu trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, sau khi đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để nộp một số giấy tờ khai thuế ban đầu.

Hồ sơ khai thuế ban đầu

STT Hồ sơSố lượng
1 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01
2 Quyết định bổ nhiệm giám đốc 01
3 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán 01
4 Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán02
5 Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn01
6 Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nếu có tài sản cố định)01
7 Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện cho pháp luật01

Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc trong thời hạn 30 ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tục nộp hồ sơ

 1. Chuẩn bị Hồ sơ theo Mục I;
 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký khai thuế ban đầu của doanh nghiệp và trước khi ra thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ quan quản lý thuế trực tiếp sẽ cử người đến kiểm tra thực tế tại trụ sở doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở hay không, có mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh hay không (kiểm tra điều kiện để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).
 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư; không cần thông báo với cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trên đây là thủ tục nộp khai thuế ban đầu cho Doanh nghiệp mới thành lập.

Căn cứ pháp lý

 1. Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016;
 2. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính;
 3. Mức nộp thuế môn bài hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính;
 4. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
 5. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;
 6. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 7. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;
 8. Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Biểu mẫu hồ sơ:

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-1629.html

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-nguoi-phu-trach-ke-toan-1630.html

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/cong-van-hinh-thuc-dang-ky-ke-toan-che-do-ke-toan-va-su-dung-hoa-don-1632.html

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/van-ban-dang-ky-phuong-phap-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh-1633.html

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/giay-uy-quyen-nop-ho-so-khai-thue-ban-dau-1634.html

Bài viết liên quan

Chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về vấn đề chốt sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Thay đổi quan hệ lao động do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart về sự thay đổi quan hệ lao động trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Nghĩa vụ thuế – hoá đơn khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về nghĩa vụ thuế - hóa đơn khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, phá sản.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi doanh nghiệp giải thể, phá sản.