Mục lục

Lời mở đầu

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ một số quy định so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong các quyền, doanh nghiệp có một quyền rất quan trọng đó là “tự do, tự chủ hoạt", quyền này có hiệu lực trong phạm vi những công việc pháp luật không cấm.

Như vậy, cùng với sự thay đổi của pháp luật, Doanh nghiệp có trách nhiệm thay đổi các quy định nội bộ (thể hiện tại điều lệ, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế, quy trình, …) đúng theo quy định tại luật mới.

Công ty của bạn hiện tại đã “phù hợp” với Luật Doanh nghiệp mới nhất hay chưa? Phải bắt đầu rà soát từ đâu, nếu thay đổi thì làm như thế nào? Luật sư ThinkSmart sẽ hướng dẫn bạn trình tự, cách thức để thay đổi nhằm phù hợp với quy định của pháp luật!

Quy trình sửa đổi quy định nội bộ

Bước 1: Rà soát quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty

Bước 2: Từ những nội dung thay đổi tại Bước 1, rà soát các quy định nội bộ của Công ty (Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Quy trình, …)

Bước 3: Thực hiện thay đổi các quy định nội bộ nhằm phù hợp với quy định pháp luật

Bước 4: Thông báo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý (Bước này được thực hiện đối với những thay đổi cần phải thông báo)

Công ty sẽ thế nào nếu không thay đổi theo luật mới?

Hiện nay, chưa có quy định xử phạt đối với việc không thay đổi điều lệ, nội quy, quy chế, … nội bộ Công ty để phù hợp với luật mới. Tuy nhiên, việc hoạt động của Công ty sẽ có khả năng gặp rắc rối nếu không thực hiện việc thay đổi này. Luật sư ThinkSmart đưa ra một vài dự đoán như sau:

1) Mâu thuẫn trong áp dụng các văn bản hướng dẫn cho Luật mới và các luật liên quan;

(2) Quy định không phù hợp dẫn đến thực hiện không phù hợp. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi (hành động hoặc không hành động) không phù hợp trước pháp luật. Mức độ thiệt hại cho Công ty sẽ tuỳ thuộc theo từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Lời kết

Như vậy, để đảm bảo “bộ máy” Doanh nghiệp của bạn được được vận hành “trơn tru", hãy rà soát và thay đổi để “phù hợp" với quy định của pháp luật ngay từ hôm nay!

Để nhận tư vấn cho trường hợp cụ thể đối với Doanh nghiệp của bạn, hãy kết nối với ThinkSmart thông qua e-mail [email protected] hoặc hotline 1900636391.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về vấn đề chốt sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Thay đổi quan hệ lao động do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart về sự thay đổi quan hệ lao động trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Nghĩa vụ thuế – hoá đơn khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về nghĩa vụ thuế - hóa đơn khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, phá sản.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi doanh nghiệp giải thể, phá sản.