Mục lục

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.

Ghi chú:

KCB: Khám chữa bệnh

BHYT: Bảo hiểm y tế

1. Người có thẻ BHYT đang cách ly y tế tập trung phải KCB tại cơ sở KCB BHYT

Ngân sách nhà nước chi trả chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền, ...;

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí được Ngân sách NN chi trả;

Người có thẻ BHYT tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT (nếu có) theo quy định của pháp luật về BHYT.

2. Cơ sở KCB BHYT phải tổ chức cách ly y tế tập trung hoặc được giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19

Người đăng ký KCB BHYT tại cơ sở ban đầu được đến KCB tại cơ sở khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;

Cơ sở KCB chuyển tuyến KCB cho người bệnh nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

3. Người đã được hẹn khám lại, nhưng do dịch bệnh không đến được

Người bệnh lựa chọn cơ sở KCB khác phù hợp để được khám lại (theo hướng dẫn của cơ sở KCB đã hẹn), được sử dụng Giấy hẹn của cơ sở KCB đã hẹn.

Trường hợp hết dịch bệnh, người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB nơi đã cấp thuốc, vật tư y tế để đi KCB tại cơ sở KCB nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế.

Các trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

4. Người có thẻ BHYT tự đi KCB, kết quả không phải cách ly y tế tập trung

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT.


4 nội dung này được Bộ Y tế quy định tại Công văn 3100/BYT-BH hướng dẫn mới nhất về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hãy chia sẻ thông tin quan trọng này đến gia đình và người thân của bạn nhé!