Góp vốn Công ty Cổ phần không đúng hạn có bị xử phạt?


Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, được cấp phép hoạt động ngày 01/02/2021. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay là đã hơn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông trong công ty mới chỉ góp được 10 tỉ đồng. Vậy, trường hợp này chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì, có bị xử phạt nếu không góp đủ vốn đúng thời hạn?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, của các cổ đông trong công ty cổ phần. Theo đó các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp sau khi kết thúc thời hạn 90 ngày, cổ đông công ty không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, thì cổ đông và công ty cần thực hiện như sau:

– Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

– Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

– Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

Công ty cần lưu ý, trường hợp hết thời hạn 90 ngày góp vốn điều lệ, Công ty không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Như vậy, trong trường hợp của bạn, công ty cần thực hiện việc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Công ty bạn cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, trách trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

Luật sư NGUYỄN ĐỨC HOÀN – Giám đốc Công ty luật TNHH HOK (Theo Luật sư Việt Nam)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *