Mục lục

Hỏi:

Đầu năm 2022, gia đình tôi phát hiện anh trai tôi đang hít ma túy trong phòng riêng. Sau khi họp bàn, gia đình tôi quyết tâm vận động để anh trai đi cai nghiện ma túy. Xin hỏi trách nhiệm của gia đình có người nghiện ma túy được phát luật quy định như thế nào?

Nội dung tư vấn:

Sử dụng trái phép chất ma túy là một trong những tệ nạn nhức nhối trong xã hội. Để đẩy lùi tệ nạn này cần có sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là gia đình của người nghiện. 

Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ma túy cũng như trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy được quy định tại Luật Phòng, chống ma túy 2021. Cụ thể:

1. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ma túy

Theo Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy, gia đình có trách nhiệm phòng, chống ma túy như sau:

- Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

- Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

- Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

2. Trách nhiệm của gia đình trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm sau đây:

- Quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

- Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú;

- Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

(Theo Điều 25 Luật Phòng, chống ma túy).

3. Trách nhiệm của gia đình đối với người đang cai nghiện ma túy

Đối với người đang cai nghiện ma túy, gia đình có trách nhiệm sau đây:

- Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng;

- Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

Lê Khanh, Minh Nhật - Công ty luật ThinkSmart

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp