Từ 01/01/2021: Điều kiện kinh doanh bất động sản được “nới lỏng”

Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ điều kiện “phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng” đối với tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản.

Quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với Khu du lịch Nghỉ dưỡng. Những vấn đề cần đặt ra

Lập và trình phê duyệt Báo cáo ĐTM là nghĩa vụ quan trọng nhất của chủ đầu tư trước khi dự án được chấp thuận và đi vào thực hiện. Bởi vì ĐTM là một trong những công cụ quan trọng giúp BVMT được tốt hơn và hạn chế các tác động xấu đến môi trường của chính dự án do chủ đầu tư thực hiện. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thẩm định, kiểm duyệt các biện pháp BVMT trong báo cáo ĐTM trước khi dự án được phê duyệt.

Doanh nghiệp tư nhân có được vay vốn tín dụng của Ngân hàng thương mại không?

Hỏi: Cho tôi hỏi các loại chủ thể chịu sự điều chỉnh của Luật Các tổ chức tín dụng? Doanh nghiệp tư nhân có là chủ thể trong quan hệ vay vốn tín dụng của Ngân hàng thương mại không?

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo tính thống nhất với các luật khác có liên quan

Bài viết phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ đặt trong mối quan hệ với với các luật khác có liên quan bằng cách chỉ ra những điểm còn bất cập và đề xuất giải pháp hoà ...

10 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

84 ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.