Xây dựng và hoàn thiện quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính ở nước ta hiện nay

Theo hiến pháp và pháp luật, khiếu nại hành chính là một quyền và là một phương thức quan trọng để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết khiếu nại là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, thể hiện tính dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.