Lời mở đầu

Trong cuộc sống cũng như trong lao động, sản xuất để khích lệ tinh thần hay một để đạt được một mục đích nhất định, các cá nhân, tổ chức thường sử dụng phương pháp hứa thưởng hoặc tổ chức các cuộc thi và trao giải. Khi đó, bên tổ chức hưởng thưởng hay thi có giải sẽ phát sinh nghĩa vụ đối với bên tham gia khi đạt được yêu cầu đã định trước đó. Vậy hứa thưởng, thi có giải như thế nào là hợp pháp? Không thực hiện cam kết khi hứa thưởng hoặc trao giải thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Tại bài viết này, Luật sư ThinkSmart sẽ tư vấn cho Quý khách về vấn đề hứa thưởng, thi có giải.

Giải thích thuật ngữ

Hứa thưởng là gì?

Hứa thưởng là cam kết của một bên sẽ thực hiện nghĩa vụ trả thưởng nếu một bên khác đã thực hiện được những điều kiện do bên hứa thưởng đưa ra không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Thi có giải là gì?

Thi có giải là việc tuyên bố công khai các điều kiện dự thi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các cuộc thi khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Tổng quan về hứa thưởng, thi có giải

Hứa thưởng

Chủ thể của hứa thưởng:

 • Bên hứa thưởng: là bên đã đưa ra cam kết hứa thưởng. Bên này có nghĩa vụ phải trả thưởng theo nội dung đã công bố sau khi bên thực hiện công việc đã hoàn thành theo yêu cầu
 • Bên được trả thưởng: là người đã hoàn thành công việc hứa thưởng đúng với yêu cầu mà bên hứa thưởng đã nêu trong tuyên bố hứa thưởng. Bên này có quyền nhận thưởng mà bên hứa thưởng đã cam kết. Bên có quyền này có thể là do một người thực hiện hoặc do nhiều người thực hiện công việc của bên hứa thưởng

Bên hứa thưởng

Là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nghĩa vụ phải tiếp nhận kết quả công việc mà người khác đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra.

Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng phải thực hiện cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện hứa thưởng. Hết thời gian đó, bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc không đúng hạn.

Bên được trả thưởng

Nếu một người thực hiện công việc hứa thưởng thì người đó có quyền nhận thưởng.

Nhiều người thực hiện công việc nhưng hành vi của họ hoàn toàn độc lập với nhau, người nào thực hiện xong trước, người đó được nhận thưởng. Nếu họ cùng hoàn thành công việc vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho tất cả mọi người. Trường hợp này họ thực hiện một loại công việc giống nhau, thời gian giao kết quả công việc trùng nhau và có một phần thưởng duy nhất. Cũng có thể cùng một loại công việc nhưng có nhiều phần thưởng, người nào hoàn thành công việc đó đúng thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng. Điều này phụ thuộc vào việc tuyên bố trả thưởng.

Nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc đo người hứa thưởng yêu cầu, họ sẽ được nhận chung phần thưởng, phần của mỗi người phụ thuộc vào công sức đóng góp của họ

Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Người đã tuyên bố hứa thưởng có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng với các điều kiện sau:

 • Khi chưa đến thời hạn bắt đầu thực hiện công việc;
 • Phải theo cách thức của việc hứa thưởng;
 • Trên phương tiện mà việc tuyên bố hứa thưởng đã công bố

Thi có giải

Chủ thể của thi có giải

 • Bên tổ chức: là bên tổ chức các cuộc thi, có nghĩa vụ trao giải thưởng cho những người đoạt giải theo thể lệ đã công bố từ trước.
 • Bên đoạt giải: là bên dự thi đã đạt được kết quả theo thể lệ, có quyền nhận thưởng từ bên tổ chức cuộc thi.

Bên tổ chức

Cá nhân, tổ chức đều có quyền tổ chức các cuộc thi có giải, các cuộc thi này không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải thưởng và mức thưởng của mỗi giải. Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc thi.

Bên tổ chức cuộc thi có nghĩa vụ nhận kết quả công việc của những người dự thi, tổ chức đánh giá công việc một cách khách quan. Nếu cuộc thi không phải là một công việc cụ thể, bên tổ chức cuộc thi phải chuẩn bị các điều kiện vật chất cho cuộc thi. Trường hợp cuộc thi được chia thành nhiều giai đoạn (công đoạn), ban tổ chức cuộc thi phải tổ chức đánh giá từng giai đoạn của cuộc thi và thông báo kết quả cho những người tham gia cuộc thi biết. Kết thúc các giai đoạn thi, ban tổ chức cuộc thi phải tổng kết toàn bộ để tìm người đoạt giải thưởng.

Bên tổ chức cuộc thi có nghĩa vụ trao giải thưởng cho những người đã đoạt giải trong cuộc thi. Một cuộc thi có thể có nhiều giải thưởng. Tuỳ thuộc vào việc tuyên bố giải thưởng ban đầu, người tổ chức cuộc thi sẽ đánh giá kết quả, xếp loại công việc và trao giải thưởng theo từng loại đó.

2.3. Bên đoạt giải

Có thể là cá nhân hoặc tổ chức, tuỳ thuộc vào tính chất cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn trong số những người tham gia cuộc thi. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố.

Chế tài khi không thực hiện hứa thưởng, thi có giải

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý việc bên hứa thưởng, tổ chức các cuộc thi không thực hiện trả thưởng, trao giải nhưng nếu không thực hiện thì họ sẽ đánh mất uy tín, niềm tin đối tác kinh doanh, của khách hàng, của người tiêu dùng,…

Trường hợp có hợp đồng ghi nhận các điều khoản thể hiện quyền, nghĩa vụ của các bên về việc phải thực hiện nghĩa vụ cũng như các chế tài được áp dụng trong trường hợp vi phạm thì bên bị vi phạm hoàn toàn có quyền khởi kiện về hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm.

Trình tự, thủ tục yêu cầu trả thưởng, trả giải và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hứa thưởng, thi có giải

Trình tự, thủ tục yêu cầu trả thưởng, trả giải

 • Bên được trả thưởng, trả giải trực tiếp đến lĩnh thưởng, lĩnh giải khi đạt được điều kiện hứa thưởng hoặc nằm trong danh sách trúng giải trong thời gian được công bố khi hứa thưởng, tổ chức giải.
 • Bên hứa thưởng, tổ chức giải kiểm tra công việc, điều kiện hứa thưởng cũng như xác minh tài liệu, giấy tờ tùy thân của bên lĩnh thưởng, lĩnh giải. Nếu ủy quyền cho người khác nhận thưởng nhận giải cần có giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền hợp pháp.
 • Tiến hành trao thưởng, trao giải.
 • Biên lai, xác nhận đã tiến hành trao thưởng, trao giải

Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hứa thưởng, thi có giải

 • Thương lượng, hòa giải
 • Giải quyết thông qua Trọng tài đối với các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại và đã có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực giữa các bên
 • Giải quyết thông qua Tòa án

Hồ sơ giải quyết tranh chấp phát sinh từ hứa thưởng, thi có giải

 • Đơn khởi kiện (theo mẫu của Tòa án)
 • Giấy chứng minh, căn cước công dân, hộ khẩu (bản sao công chứng) nếu là cá nhân
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp nếu là pháp nhân
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung hứa thưởng, thi có giải
 • Các tài liệu chứng cứ liên quan đến điều kiện, danh sách đoạt giải, mức giải thưởng,…
 • Các tài liệu chứng cứ liên quan đến trao thưởng, trao giải: Trao thưởng, trao giải không chính xác như thỏa thuận, thể lệ cuộc thi,…

Trình tự giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải

 • Tiến hành tự thương lượng giữa các bên tranh chấp
 • Tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ ba

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài đối với hoạt động hứa thưởng, thi có giải phát sinh từ hoạt động thương mại

 • Các bên đã có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực trước đó
 • Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo tại trung tâm Trọng tài
 • Trung tâm trọng tài nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, và tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
 • Trung tâm trọng tài gửi cho Bị đơn bản sao đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo
 • Bị đơn nộp bản tự bảo vệ
 • Thành lập hội đồng trọng tài
 • Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải
 • Thông báo lịch của phiên họp giải quyết vụ việc cho Nguyên đơn, Bị đơn và những người liên quan
 • Hội đồng trọng tài tiến hành tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết
 • Sửa chữa, giải thích và phán quyết bổ sung

Trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Tòa án

 • Xác định và lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết dựa trên các cơ sở: nơi cư trú của bị đơn, nơi xác lập giao dịch hứa thưởng, thi có giải, nơi thực hiện giao dịch hứa thưởng, thi có giải...
 • Nộp hồ sơ khởi kiện gồm: đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo về việc khởi kiện cho bị đơn
 • Tòa án kiểm tra đơn khởi kiện và trong trường hợp không cần sửa chữa bổ sung thì ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ
 • Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí tại chi cục thi hành án tương ứng và nộp lại biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án
 • Thẩm phán ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện và thông báo về việc bị kiện cho bị đơn
 • Bị đơn nộp đơn trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện và đơn phản tố (nếu có)
 • Tiến hành thủ tục hòa giải tại tòa án
 • Chuẩn bị xét xử
 • Xét xử sơ thẩm 
 • Kháng cáo (nếu có)
 • Xét xử phúc thẩm (nếu có)

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện giao kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hứa thưởng, thi có giải

Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn về hứa thưởng, thi có giải, với các nội dung cụ thể sau đây:

 • Nhận tư vấn định hướng miễn phí: ThinkSmart giúp Quý khách xác định các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc và tư vấn sơ bộ mang tính định hướng giải quyết vụ việc. Ví dụ: các quy định về hứa thưởng, thi có giải, các vấn đề pháp lý liên quan,…
 • Nhận tư vấn chuyên sâu: Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
 • Tư vấn và đề xuất các phương án để Quý khách chủ động quyết định lựa chọn phương án giải quyết.
 • Đại diện cho Quý khách tham gia thương, lượng, đàm phán với đối tác về bên thứ ba có liên quan.
 • Đại diện cho Quý khách làm việc với các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc
 • ThinkSmart xây dựng hồ sơ, soạn thảo đơn, văn bản và gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • ThinkSmart tham gia bảo vệ quyền lợi cho Quý khách trong quá trình tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hoặc đại diện theo ủy quyền của Quý khách trong vụ việc.

Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

Gói 1: Luật sư tư vấn: Tư vấn các quy định chung về hứa thưởng, thi có giải, giải quyết tranh chấp liên quan đến hứa thưởng, thi có giải,..

Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: Quý khách sẽ nhận được các dịch vụ tư vấn như Gói 1 kèm theo sự tham gia hướng dẫn khách hàng soạn thảo, rà soát hợp đồng đảm bảo về vấn đề hứa thưởng, thi có giải, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện gải quyết tranh chấp về hứa thưởng, thi có giải trong hợp đồng,…

Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về hứa thưởng, thi có giải, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

Nguyên tắc hoạt động

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về hứa thưởng, thi có giải. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart. Mong rằng ý kiến chia sẻ của Luật sư ThinkSmart sẽ giúp ích cho Quý khách trong việc đưa ra quyết định giải quyết vấn đề nêu trên. Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người (Điều 240 BLHS 2015)

Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, Nhà nước luôn đề cao tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã không có ý thức tự giác, có những hành vi để dịch bệnh diễn ra phức tạp, lây lan nhanh. Điều này có thể khiến họ sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.